Skip to main content

Vedtægter

Vedtægter for Vejby-Tisvilde Fitness, oprettet januar 2009.
Disse vedtægter er et supplement til Vejby Idrætsforenings og Tisvildeleje Gymnastikforenings overordnede vedtægter.

NAVN OG FORMÅL
1.1 Foreningens navn er Vejby-Tisvilde Fitness, foreningen er en afdeling af Vejby Idrætsforening samt Tisvildeleje Gymnastikforening.

1.2 Foreningen/afdelingen er tilsluttet Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) samt Danmarks Idræts Forbund (DIF)

2.1 Foreningens formål er at skabe et fleksibelt motions- og træningstilbud for en bred aldersgruppe i foreningsregi til fremme af denenkelte og fællesskabets sundhed og trivsel.

OPTAGELSE AF MEDLEMMER3.1Som aktive medlemmer kan optages enhver over 15 år, der tilslutter sig foreningens formålsparagraf.
Under godkendte former kan der etableres hold med børnefitness for yngre medlemmer.
Som passive medlemmer kan optages enhver, der ønsker at støtte afdelingen.

MEDLEMSFORPLIGTELSER
4.1 Ethvert medlem af foreningen er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og de til enhver tid vedtagne retningslinjer for foreningens aktiviteter og adfærdsregler i lokalerne.

4.2 Ethvert medlem er forpligtet til at betale medlemskontingent.

4.3 Såfremt ovennævnte medlemsforpligtelser ikke overholdes, eller et medlem udviser utilbørlig adfærd, kan bestyrelsen udelukke den pågældende.
Udelukkelsen kan være tidsbegrænset.

4.4 Udelukkede medlemmer kan anke afgørelsen i henhold til hovedforeningernes vedtægter.

4.5 Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser for hvilke alene foreningen hæfter med sin formue.

4.6 Foreningens medlemmer har ingen økonomisk forpligtelse overfor foreningen, udover kontingentforpligtelsen.

4.7 Foreningens medlemmer har intet krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

4.8 Udøvelse af alle aktiviteter sker på eget ansvar og risiko.

FORENINGENS LEDELSE
5.1 Vejby-Tisvilde Fitness ledes af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer.
Bestyrelsen består af formand, kasserer og yderligere mindst tre medlemmer.
Arbejdsopgaverne fordeles efter nærmere aftale.
Videre kan valgte suppleanter inddrages i arbejdet og der kan nedsættes udvalg.

5.2 Formand og et medlem på valg på lige årstal, kasserer og to medlemmer på valg på ulige årstal 5.3 Valgbar er ethvert myndigt medlem.

5.4 Såfremt formand eller kasserer afgår i utide, konstituerer bestyrelsen sig selv. Konstituerede medlemmer skal på valg ved førstkommende generalforsamling.

BESTYRELSENS VIRKSOMHED
6.1 Bestyrelsen træffer afgørelsen i alle spørgsmål vedrørende afdelingens interne aktiviteter.
Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

6.2 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

6.3 Foreningen tegnes i økonomisk henseende ved underskrift af formanden, eller kassereren eller to bestyrelsesmedlemmer i foreningen.
Ved optagelse af lån dog af den samlede bestyrelse samt i henhold til hovedforeningernes vedtægter.
Bestyrelsen kan i enkeltsager meddele særlige fuldmagter.

REGNSKAB
7.1 Foreningens regnskabsår er 1/1-31/12

7.2 Bestyrelsen godkender foreningens regnskaber og udarbejder budget og fastsætter kontingentsatser under ansvar for generalforsamlingen. Alle låne-anliggender udover afdelingens egen formue skal godkendes af hovedbestyrelserne i henhold vedtægterne.

7.3 Foreningens regnskaber gennemgås af hovedforeningernes bilagskontrollanter.

GENERALFORSAMLING
8.1 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. marts.

8.2 Generalforsamlingen skal indkaldes med 14 dages varsel ved avertering i den lokale presse samt evt. med direkte meddelelse til samtlige medlemmer.

8.3 Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

8.4 På generalforsamlingen behandles følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af protokolfører
3. Bestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab og budget
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse og suppleanter
7. Evt.

OPLØSNING
9.1 Ophævelse af foreningen kræver vedtagelse på to efter hinanden følgende generalforsamlinger, afholdt med mindst syv dages mellemrum i henhold til hovedforeningens vedtægter

9.2 Ved ophævelse tilfalder foreningens formue hovedforeningerne.

Vedtægterne er et supplement til Vejby Idrætsforenings og Tisvildeleje Gymnastikforenings vedtægter og er vedtaget på stiftende generalforsamling 22. januar 2009.